Logo-प्रतिकचिन्ह आणि फोटो

Sharad Joshi
Sharad Joshi

Shetkari Sahitya Chawal
Shetkari Sahitya Chawal

Gangadhar Mute
Gangadhar Mute

Sau. Sarojtai Kashikar
Sau. Sarojtai Kashikar

Indrajit Bhalerao
Indrajit Bhalerao

Bhimrao Panchale
Bhimrao Panchale

Sanjay Panse
Sanjay Panse

Dr. Vitthal Wagh
Dr. Vitthal Wagh